Onderhoud en garantie

Onderhoudstips voor een zorgeloos genot van de Atrium deuren

responsive site templates
  1. REINIG DE DEUR ZO SNEL MOGELIJK NA DE PLAATSING - Tijdens een bouwwerf is een voordeur vaak het slachtoffer van bijtende producten zoals plaatser, PU schuim en slijpstof. Reinig de deur zo snel mogelijk na de plaatsing om corrosievorming te voorkomen. Bij Atrium vindt u de nodige professionele producten van specialist Anaf.
  2. VERMIJD NABEWERKINGEN  - Atrium deuren zijn vervaardigd uit aluminium. Toebehoren zoals spionogen, brievenbussen en fingerprintreaders worden in ons atelier ingebouwd. Indien u nabewerkingen aan het deurblad verricht dienen deze te worden voorzien van een corrosiewerende behandeling om degradatie op termijn te voorkomen.
  3. STEL DE DEUR BIJ NA EEN SEIZOENSWISSEL - Atrium deuren scoren best-in-class als het gaat over bi-metaalwerking. Voor een optimaal comfort raden wij aan om de sluitplaten van de deur zowel bij de aanvang van de winter als bij de aanvang van de zomer een kwartslag bij te regelen, zodat er in alle seizoenen een perfect bedieningsgemak blijft.
Mobirise

ALUCLEAN - Reiniger voor gelakte deuren

Mobirise is een makkelijk websitebouwer: u moet alleen maar elementen op uw pagina neer zetten, inhoud toe voegen en vorm te geven zoals u wilt. Leer meer...

Mobirise

CLEANER 490 - Reiniger voor foliedeuren

Alle sites die u met Mobirise maakt, zijn mobielvriendelijk. U hoeft geen speciale mobiele versie van uw site te maken. Leer meer...

Mobirise

ALUCARE - Renovator voor gelakte deuren

Mobirise biedt talloze site-blocks in verschillende thema's, en toch zijn deze kant-en-klaar blocks ook verbazend flexibel. Leer meer...

Algemene voorwaarden

Van toepassing op al onze verkopen

1. TOEPASSING
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper. De toepasselijkheid van de algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden van onze tegenpartijen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. OFFERTE, ORDERBEVESTIGING EN ANNULATIES
De mededeling van prijzen in onze brochures geldt als inlichting. Het toezenden van stalen en de tentoonstelling van panelen in onze showroom geldt als inlichting en geeft slechts een approximatieve beschrijving van onze producten. Gewenste afwijkingen ten opzichte van standaardproducten zoals vermeld in onze catalogi dienen uitdrukkelijk en schriftelijk aan onze diensten te worden gevraagd. Elke verkoop aan onze klanten wordt slechts geldig bevestigd door middel van een schriftelijke orderbevestiging verzonden aan de klant. De klant wordt geacht akkoord te gaan met onze orderbevestigingen indien hij niet binnen een termijn van 3 werkdagen na de ontvangst daarvan schriftelijke opmerkingen of aanvullingen heeft geformuleerd. In geval van betwisting kunnen enkel de gegevens en afbeeldingen vermeld in de orderbevestiging als referentie gelden om de geleverde goederen te beoordelen, met uitsluiting van alle andere communicatie die hieromtrent werd gevoerd. Voor bestellingen waarvan het totaalbedrag minder dan 150 EUR excl BTW bedraagt, behouden wij ons het recht voor om een administratieve kost van 20 eur excl btw aan te rekenen. Wij behouden ons het recht voor om bij iedere annulatie van een definitief bevestigd order een annulatiekost aan te rekenen waarvan het bedrag begroot zal worden door onze diensten, met een minimum van 150 EUR per product.
3. LEVERINGSTERMIJN
De termijnen van levering vermeld in onze orderbevestiging worden gegeven als inlichting. Ongeacht de vermelde leveringsdatum neemt de levertermijn pas een aanvang nadat wij van de klant schriftelijk alle noodzakelijke gegevens (afmetingen, kleurstellingen, technische tekeningen etc) hebben ontvangen. Elke wijziging in een bestelling die door ons ontvangen wordt na het verzenden van onze orderbevestiging heeft automatisch het verval van de opgegeven leveringstermijn voor gevolg. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of het betalen van enige schadevergoeding door onze vennootschap.
4. BIJKOMENDE WAARBORGEN
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alleschade vergoedingen en intresten.
5. EXPEDITIE – TRANSPORT EN TRANSPORTSCHADE
Behoudens anders vermeld zijn onze prijzen inclusief transport. Bestellingen vanaf 150 EUR excl BTW worden franco aan huis geleverd. Voor verzendingen verder dan 300 km van onze hoofdzetel behouden wij ons het recht voor om een transporttoeslag te rekenen van 0,6 EUR per extra kilometer. De verzending mag gefractioneerd worden naargelang de keuze van onze vennootschap. Het risico gaat over op de klant bij de ontvangstname van de goederen in de magazijnen van de klant. Zichtbare transportschade dient binnen een termijn van 5 werkdagen na de ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan onze diensten. De beschadigde verpakking dient door de klant te worden bijgehouden en/of gedocumenteerd door middel van foto’s ter verificatie van de klacht.
6. BETALINGEN
Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum via bankoverschrijving op de bankrekeningen vermeld op ons briefpapier. Betalingen per cheque dienen ons te bereiken op de vervaldag zonder afhouding van welkdanige kosten of verminderingen. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de toepasselijke rentevoet voor de betalingsachterstand in handelszaken. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent, met een minimum van 125 euro en een maximum van 2500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
8. KLACHTEN EN GARANTIES
Onze goederen worden met de grootste zorg gefabriceerd en zijn voor hun correct gebruik onderworpen aan specifieke door ons beschreven plaatsings- en onderhoudsvoorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van onze overeenkomst met de klant. Op alle goederen die geplaatst en onderhouden worden conform onze plaatsings- en onderhoudsvoorwaarden geven wij een fabrieksgarantie van 10 jaar na factuurdatum inzake kleurvastheid, hechting en stabiliteit. Klachten dienen steeds beoordeeld te worden met inachtname van gangbare normen binnen de industrie voor de beoordeling van lakwerk en schrijnwerk en rekening houdend met bepaalde natuurverschijnselen zoals overmatige opwarming en blootstelling aan natuurelementen die de goede werking van onze producten kunnen beïnvloeden. Wij verwijzen hiervoor naar de specifieke garantievoorwaarden die van toepassing zijn op onze deuren, veiligheidsdeuren, sierbeslag en chemische producten. Elke manipulatie die door de klant geschiedt aan onze goederen, anders dan beschreven in de plaatsingsvoorwaarden, doet elke garantieplicht in onzen hoofde vervallen. Voor goederen die wij inkopen bij onze leveranciers bieden wij u de garantie die door deze leveranciers geboden wordt. De in dit artikel vermelde plaatsings-, onderhouds- en garantievoorwaarden zijn in detail terug te vinden in onze catalogi, op onze website www.atriumdoors.be en via eenvoudig schriftelijk of mondeling verzoek op onze hoofdzetel en in onze showroom. Klachten in verband met zichtbare transportschade of verpakkingsschade kunnen slechts geldig geformuleerd worden binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering. De klant dient de bewijsstukken bij te houden ter ondersteuning en behandeling van de klacht. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 14 dagen na de eerste vaststelling daarvan te worden gemeld aan onze diensten om geldig te zijn. Het inplannen van een technische controle door onze diensten kan in geen enkel geval beschouwd worden als een erkenning van aansprakelijkheid. De ontvankelijkheid van een klacht kan enkel schriftelijk bevestigd worden door onze diensten. Ongeacht de aard en de omvang van de klacht beperkt de aansprakelijkheid van onze vennootschap zich uitdrukkelijk tot het repareren of het vervangen van de defecte goederen, waarbij de waarde van de oorspronkelijke bestelling als bovengrens geldt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of andere kosten die in dit verband zouden ontstaan.
9. BEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing op al onze handelsverrichtingen.